Adatkezelési tájékoztató

 

Tóthné Dr. Herbály Judit egyéni vállalkozó (2500 Esztergom, Horváth Géza sor 2., a továbbiakban HerbalyMed, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

I.      Tájékoztatás módja

 1. 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a HerbalyMed közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések, valamint egészségügyi szolgáltatások (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a HerbalyMed jelen tájékoztató alkalmazását írja elő. Az Adatkezelési Tájékoztató a HerbalyMed által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, HerbalyMed által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.
 2. 2. A HerbalyMed jogosult az Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a www.herbalymed.hu weboldalon történt megjelenést követően, az első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

II.      Definíciók

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
 • Cookie: Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. A süti feladata a felhasználó gépre optimalizált weboldal megjelenítés.
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

III.      Adatkezelés elvei

 1. 1. A HerbalyMed a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.
 2. 2. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

A. Az adatkezelő:

HerbalyMed
Tóthné Dr. Herbály Judit
Székhely: 2500 Esztergom, Horváth Géza sor 2.
E-mail: herbalymed@gmail.com Web tárhely szolgáltató: Propulsion Kft. (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/A. Adószám: 25462018-2-41)
Telefonos Központi Ügyfélszolgálat (+36/20/477-15-55)
GranMed Kft (2500 Esztergom, Irinyi János u. 26.)

B. A kezelt adatok köre:

HerbalyMed által kezelt adatok körébe az alábbi adatok tartoznak:

 • Név, családi- és utónév, születési név
 • Édesanyja neve
 • Születési ideje, és helye
 • Lakcím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Egészségügyi adatai

IV.      Adatkezelés célja

A HerbalyMed adatkezelésének célja a Szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében cél:

 • a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; b) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (hírlevél, korcsoportokhoz kapcsolódó, egészségügyi szolgáltatások promotálása);
 • a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége

V.      Adatkezelés jogalapja

1.             A személyes adatok HerbalyMed általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul a HerbalyMed honlapján keresztül, illetve az Érintett által személyesen, a Szakrendelésen rendelkezésre álló nyomtatványok kitöltésével. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, hírlevélre való feliratkozással, szakrendelésen való megjelenés és szolgáltatás kérése, időpontfoglaló rendszerbe való regisztrálás), illetve használatának kezdeményezésével, használatával adja meg.

2.             A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A HerbalyMed-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A HerbalyMed a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3.             A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

4.             A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a HerbalyMed a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5.             A személyes adatok HerbalyMed általi felvétele és kezelése eltérő rendelkezés hiányában a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

VI.      Kezelt adatok

1.             A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

2.             Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);   
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).      
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

VII.      Adatkezelés időtartama

1.             Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.

2.             A HerbalyMed a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése céljából.

3.             A Felhasználók egészségügyi adatainak kezelési határideje azok törvényben meghatározott határidejéig kezelendők.

VIII.      Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

1.             A Felhasználó/Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését személyesen, a szakrendelésen való megjelenésekor.

2.             A Felhasználó személyes adatait akkor törli a HerbalyMed, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

3.             A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás, megkeresés-típusonként (pl. hírlevél) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján meghatározott módon és címen.

B. Tájékoztatás

1.         A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a HerbalyMed által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A HerbalyMed a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A HerbalyMed a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.   

2.         Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a HerbalyMed-et tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A HerbalyMed a megkereső szerv részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

3.         A HerbalyMed cookiet használ, melyről a weboldalán (www.herbalymed.hu) részletes tájékoztatást nyújt, illetve beleegyezést kér.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1.         A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a)         ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a HerbalyMed - re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

b)         ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c)          valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

2.         Ha a HerbalyMed a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.         Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Igény bejelentése a HerbalyMed - nél

1.         A HerbalyMed az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VIII.A–C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban postai úton és email útján.

2.         Amennyiben az igény benyújtására email útján került sor, a korábban a HerbalyMed részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt a HerbalyMed a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a HerbalyMed vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

3.         Amennyiben a HerbalyMed adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

4.         A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

E. Jogorvoslati lehetőségek

1.         A HerbalyMed akkor biztosítja a VII.A.-VII.C. pontokban meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – a HerbalyMed vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

2.         Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

IX.      Külső szolgáltatók tevékenysége

1.    Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozáskor az önkéntesen megadott e-mail cím tárolására és a hírlevelek kiküldésére a Mailchimp (mailchimp.com, The Rocket Science Group, LLC d/b/a Mailchimp, State of Georgia, USA) hírlevélküldő szolgáltatást használja.

2.    Valamint az Eldacon Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1094 Budapest Tűzoltó utca 57.) a Synlab Hungary Kft. szerverszolgáltatójaként a 2.2. pontban felsorolt adatok tekintetében adattárolóként és adattovábbítóként a Mailchimp hírlevélküldő szolgáltató felé működik közre.

3.    Tájékoztatjuk továbbá a Felhasználót arról is, hogy a HerbalyMed a telefonos Központi Ügyfélszolgálat (+36/20/477-15-55) működtetéséhez a GranMed Kft (2500 Esztergom, Irinyi János u. 26.) call-center szolgáltatásait veszi igénybe. Ha Felhasználó a Központi Ügyfélszolgálat szolgáltatását használja, a GranMed kft. a Felhasználó bejövő és felé indított hívásai tekintetében adatfeldolgozást és adattárolást végez.

4.    A HerbalyMed, www.herbalymed.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, és jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkor aktuális szövege folyamatosan elérhető a www.herbalymed.hu/adatkezelesi_tajekoztato linken.

Kapcsolat

HerbalyMed Szakrendelő
Cím: 2500 Esztergom,
Horváth Géza sor 2.

A weboldalon sütiket használunk!

További információ

Megértettem

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. A süti feladata a felhasználó gépre optimalizált weboldal megjelenítés.

© 2018 HerbalyMed